Etický kodex má společnost Zedníci a dělníci s r.o. (DaZ) zpracován jako jeden ze svých standardů, ale není obecně závazným právním předpisem, ani nenahrazuje vnitřní předpisy společnosti. 

 Společnost DaZ přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupu k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti a očekává od svých obchodních partnerů stejný přístup.

 • Respektování zákonů dané země 
 • Úcta a důvěra vůči nadřízeným i kolegům 
 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi 
 • Závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím 
 • Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti 
 • Vztah k zaměstnancům 

V oblasti obchodu: 

 • v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu; 
 • svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti; 
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy; 
 • DaZ vystupuje vůči své konkurenci v oboru čestně, ale rázně, nepoškozuje pověst konkurence ani jejich představitelů. 
 • DaZ požaduje v případě zprostředkování práce do České republiky zahraničním subjektem dodržování sjednaných cenových podmínek. Nedodržení sjednaných podmínek a překročení sjednaných cen, či neoprávněné účtování vede k okamžitému ukončení spolupráce se všemi právními a morálními důsledky pro Zprostředkovatele. 

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky:

 • považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí jak u svých organizací, tak i u obchodních partnerů; 
 • vytvářet image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání; 
 • důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky; považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí. 
 • Ve vztahu k obchodním partnerům: 
 • zacházet spravedlivě se všemi obchodními partnery, pěstovat s nimi dobré vztahy a respektovat jejich práva; 
 • při obchodním styku důsledně aplikovat principy korektnosti, otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti; 
 • striktně respektuje všechny zákony, tradice a kulturu zemí a destinací, ve kterých realizuje své podnikatelské záměry; 
 • dbát aby nabízené a realizované služby klientům byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly parametrům a požadavkům obsažených v národních a mezinárodních normách nebo předpisech; 
 • dbá důsledného plnění svých povinností vyplývajících z realizovaných služeb ve stanovených nebo dohodnutých termínech; veškeré informace obchodních partnerů považuje společnost (DaZ) za důvěrné.